İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Gizlilik Sözleşmesi

Bu belge www.burdaemlak.com.tr sitesi üzerindeki işlemlerde izlenecek güvenlik ve gizlilik politikalarını belirtmektedir. Sitemiz içerisinde ilan ekleme ve müşteri işlemlerinin takibi, mesajlaşma ve ilan yönetimi işlemlerinin hızlanması amacı ile üyelik sistemi mevcuttur.

 

Üyelik sistemimiz sayesinde içeriğimizin ve bu içeriğin yönetimi düzenlenmektedir. Kullanıcılarımız üyelik sistemi içerisinde vermiş oldukları bilgileri istedikleri zaman düzenleme ve güncelleme haklarına sahiptirler. Üyelik sistemi içerisinde verilen kişisel ve kurumsal bilgiler bu sistem dışında bir işlem için kullanılmayacaktır.

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

Kullanıcı www.burdaemlak.com.tr’a üye olurken Kullanıcı Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası internet sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu www.burdaemlak.com.tr ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, sipariş adres/adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’in işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması Kullanıcı ile www.burdaemlak.com.tr arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler www.burdaemlak.com.tr ve www.burdaemlak.com.tr iştirakleri tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve www.burdaemlak.com.tr ve iştiraklerinin sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Buna ek olarak Kullanıcılar Kişisel Verileri dışındaki benzeri verilerinin www.burdaemlak.com.tr, www.burdaemlak.com.tr iştirakleri ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde 3. kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların www.burdaemlak.com.tr üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler. 

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun ile kişisel verinin tanımı yapılarak, bunların korunmasına ilişkin ilkeler ve bu verilerin işlenmesinde veri sorumlusu sıfatı taşıyanların uyacakları şartlara yer verilmiştir. Kanun’a göre kişisel veri, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişi”lere ilişkin her türlü bilgidir. Kişisel verilerin işlenmesi ise “kişisel verilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması ve yurtdışına transfer edilmesi dahil kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi” ifade etmektedir. www.burdaemlak.com.tr Kanun’a uygunluğun sağlanması amacıyla, ilgili mevzuatta yer alan kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin ilkeleri benimseyerek gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır. 

 

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikli olarak uygulanacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, www.burdaemlak.com.tr yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. Politika 26/07/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika’nın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir. Politika www.burdaemlak.com.tr’nin internet sitesinde (www.www.burdaemlak.com.tr) yayımlanarak kişisel veri sahiplerinin erişimine sunulmaktadır. Değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla Politika’da değişiklik ve güncellemeler yapılabilecek olup ilgili internet sitesi üzerinden kişisel veri sahiplerine sunulabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 

Anayasa’nın m. 20/III kişisel verilerin ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği belirtilerek kişisel verilerin korunması güvence altına alınmıştır. Kişisel veri sahiplerine tanınan bu hak doğrultusunda www.burdaemlak.com.tr kişisel verileri ilgili mevzuatta belirtilen ilkeler doğrultusunda veya kişinin açık rızasının bulunduğu durumlarda aşağıdaki ilkelere uygun işlemektedir:

 

 - Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme 

 

- Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

 

 - Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme 

 

- İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma 

 

- İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI VE AMAÇLARI

 

Kişisel veriler, prensip olarak ancak kişisel veri sahibinin açık rızası bulunan hallerde işlenebilmektedir. Kanun’un 5. maddesinde kişisel veriler ile 6. maddesinde özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara yer verilmiştir. Kanun, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan kişisel verileri “özel nitelikli kişisel veri” olarak belirlemiştir. Kanun’un 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler sınırlı bir şekilde sayılmıştır ve bunlar kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini içermektedir. Yukarıda politika kapsamında belirtilen şekilde müşteri/kullanıcı vb. özel nitelikli kişisel verilerini işlememekteyiz. Veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Aşağıda anılan şartlardan biri veya birden fazlasının varlığı halinde kişisel veriler, sahibinin açık rızası alınmaksızın işlenebilecektir. www.burdaemlak.com.tr kişisel verileri her halde Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaç ve koşullar doğrultusunda işlemektedir. 

 

Genel nitelikli kişisel veriler ile ilgili olarak; 

 

-Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin www.burdaemlak.com.tr’nin ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi 

 

- www.burdaemlak.com.tr tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması 

 

- Kişisel verilerinizin www.burdaemlak.com.tr tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması 

 

- Kişisel verilerinizin işlenmesinin www.burdaemlak.com.tr’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması 

 

- Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde www.burdaemlak.com.tr tarafından işlenmesi 

 

- Kişisel verilerinizin www.burdaemlak.com.tr tarafından işlenmesinin www.burdaemlak.com.tr’nin veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması 

 

- Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla www.burdaemlak.com.tr’nin meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması 

 

Bu kapsamda kişisel veriler www.burdaemlak.com.tr tarafından aşağıdaki amaçlarla işlemektedir: 

 

- Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası 

 

- Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi

 

 - Çalışanların kullanıcı bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası 

 

- Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi 

 

- Hukuk işlerinin takibi

 

- İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası 

 

- İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası 

 

- Restoranlar ve iş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası 

 

- Restoranlar ve iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi 

 

- İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası 

 

- Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası 

 

- Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası 

 

- Müşteri/kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası 

 

- Müşteri/kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası 

 

- Müşteri/kullanıcı talep ve/veya şikayetlerinin takibi 

 

- Müşterilerin/kullanıcıların finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetler yapılması 

 

- Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası 

 

- Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası 

 

- Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası 

 

- Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini 

 

- Şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası 

 

- Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi 

 

- Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası 

 

- Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası 

 

- Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 

 - Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası 

 

- Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası 

 

- Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması 

Kurumsal
0532 342 46 54

burdaemlak.com.tr, Tüm Hakları Saklıdır.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir